Publications

Original Paper | Review | Proceedings | International Conference | Book 

Research Projects

A01 A02 A03
SASA, Shin-ichi ORIHARA, Hiroshi IMAI, Masayuki
KOBAYASHI, Kensuke HIRANO, Takuya KOMURA, Shigeyuki
SANO, Masaki SAKURAI, Tatsunari KIMURA Yasuyuki
MIYAZAKI, Kunimasa YOSHIKAWA, Kenichi

Proposed Research Projects (2016-2017)

A01 A02 A03 A04
NAKAMURA, Shin SAITO, Kazuya TOYABE, Shoichi MAEDA, Atsuhiko
TSUKAHARA, Takahiro TAKASU, Yosuke UCHIDA, Nariya KAWANO, Yukio
OTSUKA, Tomohiro SAKAUE, Takahiro YOSHINAGA, Natsuhiko TSUBOTA, Makoto
YANAGISAWA, Miho WADA, Hirofumi
KURUMA, Yutetsu
WATANABE, Shinji
TANAKA, Motomu
ISHIJIMA, Akihiko
MAEDA, Yusuke T.
NISHIZAKA, Takayuki
FUJIWARA, Kei
MUNEYUKI, Eiro
KIMURA, Akatsuki

Proposed Research Projects (2014-2015)

A01 A02 A03 A04
NAGAI, Ken H. SAITO, Kazuya OKAJIMA, Takaharu FURUKAWA, Akira
HATANO, Takahiro KOZUMA, Mikio UCHIDA, Nariya KAWANO, Yukio
HASHISAKA, Masayuki NAKAO, Hiroya YOSHINAGA, Natsuhiko
YAMAMOTO, Ryoichi
SATO, Masahide KUDO, Kazue KURUMA, Yutetsu SAKAUE, Takahiro
NAKAMURA, Shin KOBAYASHI, Michikazu HAMADA, Tsutomu TSUBOTA, Makoto
KITA, Rio TANAKA, Motomu
IWADATE, Yoshiaki
NISHIZAKA, Takayuki
MUNEYUKI, Eiro

Grant-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) on Innovative Areas, MEXT, Japan
Synergy of Fluctuation and Structure : Quest for Universal Laws in Non-Equilibrium Systems